Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

42

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 917 chương.
401
Người Quen Biết Cũ
402
Gặp Lại Thanh Ngư
403
Phân Phối Nhiệm Vụ
404
Cược Viêm Thạch
405
Tặng Thưởng
406
Gian Lận
407
Thả Pháo Hoa
408
Thông Sát
409
Bế Quan
410
Thái Ất Sơ Hiển
411
Viêm Tủy Mạch
412
Tiến Hóa Hiện Ra
413
Thanh Ngư Cảnh Báo
414
Thú Triều Đánh Tới
415
Thiên Nguyên Bút Tiến Hóa
416
Văn Thứ Năm: Phá Nguyên
417
Thánh Cung Động Thủ
418
Dương Huyền
419
Nghiêng Về Một Bên Cục Diện
420
Đoàn Diệt?
421
Muốn Chết A?
422
Chu Nguyên Đấu Dương Huyền
423
Chu Nguyên Hiển Uy
424
Khó Giải Quyết Dương Huyền
425
Bát Trọng Thiên?
426
Thủ Đoạn Nhiều Lần Ra
427
Một Ngụm Thanh Hỏa Đốt Cốt Giáp
428
Ngăn Cơn Sóng Dữ Nguyên Tôn
429
Viên Mãn
430
Luận Công
431
Về Tông
432
Oanh Động
433
Tham Dự Thủ Tịch Chi Tranh
434
Hối Đoái Thiên Công
435
Tiểu Huyền Thánh Thể
436
Long Lân Hòe Thụ
437
Lấy Vảy
438
Yêu Yêu Trở Về
439
Sở Thanh
440
Phong Phú Động Phủ
441
Danh Ngạch Xác Định
442
Thủy Hỏa Đoán Long Đài
443
Lời Nói Giao Phong
444
Nghị Luận
445
Nghị Sự Điện
446
Ngọc Bì Cảnh
447
Xung Đột
448
Ngô Hải
449
Một Quyền
450
Cường Ngạnh Chu Nguyên
451
Viên Hồng Cường Đại
452
Ảnh Hưởng
453
Cấp Thứ Ba
454
Yêu Yêu Lửa Giận
455
Nói Chuyện
456
Thủ Tịch Phong
457
Thập Thánh Tử
458
Thủ Tịch Chi Tranh Mở Ra
459
Một Kiếm
460
Một Quyền
461
Đệ Nhất Thắng
462
Chỉ Còn Ba Cái
463
Cục Diện Dần Dần Chuyển
464
Phản Sát
465
Ai Muốn Xong?
466
Chướng Ngại Vật
467
Sau Cùng Viên Hồng
468
466:
469
Đánh Đủ Chưa?
470
Ngân Cốt Cảnh!
471
Rung Động Tứ Phương
472
Thảm Liệt
473
Tự Kiếm Thuật
474
Đột Phá!
475
Ngũ Trọng Thiên!
476
Vấn Đỉnh
477
Xong
478
Thủ Tịch Vị Trí
479
Bảy Đại Thủ Tịch
480
Thái Huyền Thánh Linh Thuật
481
Huyền Lão Hiện Thân
482
Đại Yến
483
Áp Chế Chúc Nhạc
484
Thánh Cung Võ Hoàng
485
Cửu Thần Phủ
486
Xông Sơn
487
Đường Núi Thí Luyện
488
Tâm Tính
489
Bá Đạo Thần Ma
490
Quang Lưu Màu Vàng
491
Thiên Dương
492
Qua Ba Cửa Ải
493
Huyền Chung Vang
494
Thanh Ngọc Lão Tổ Tượng
495
Địa Thánh Văn
496
Nguyên Trì Tế
497
Tìm Ấn
498
Chủ Mạch
499
Phong Hội
500
Trao Đổi