Nhân Vật Trong Truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Cố Thanh Sơn

Nhân Vật Chính · Nam

Nvc trọng sinh trong trò chơi, tu luyện lại từ đầu. Cứu giúp thế giới