Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

32

Bình

628

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Cố Thanh Sơn

Nhân Vật Chính · Nam

Nvc trọng sinh trong trò chơi, tu luyện lại từ đầu. Cứu giúp thế giới