Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)

duy312 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
4 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Đọc truyện này thấy thấm quá

ngôn tình