Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

minhmap1088 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay yy nhẹ rất hấp dẫn