Những đánh giá cho truyện Mẹ 17 Tuổi : Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
0Bo0 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Mức YY

truyện khá hay sắc nặng mỗi tội là fa mà đọc chẳng khác nào dục hỏa thiêu thân mà không thể giải tỏa rất dễ ngồi tù