Danh sách chương Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Chương mới lên trước
Truyện có 80 chương.
Quyển 1 Chương 1: Tiết Tử: Tiểu Gia Hoả - Khách Không Mời Mà Đến
1
Quyển 1 Chương 2: Lãnh Tinh Hồn
2
Quyển 1 Chương 3: Cảnh Sát Yêu Thú
3
Quyển 2 Chương 1-1: Văn Án - Tâm Trung Đích Ca
4
Quyển 2 Chương 1-2: Khúc Dạo Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
5
Quyển 2 Chương 1-3: Mở Đầu
6
Quyển 2 Chương 1-4
7
Quyển 2 Chương 2
8
Quyển 2 Chương 3
9
Quyển 2 Chương 4
10
Quyển 2 Chương 5
11
Quyển 2 Chương 6
12
Quyển 2 Chương 7
13
Quyển 2 Chương 8: Vĩ Thanh
14
Quyển 2 Chương 9: Phiên Ngoại: Không Thể Quên
15
Quyển 3 Chương 1-1: Văn Án - Đặc Biệt Đích Nhĩ
16
Quyển 3 Chương 1-2: Khúc Dạo Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
17
Quyển 3 Chương 1-3: Tự Mạc
18
Quyển 3 Chương 1-4
19
Quyển 3 Chương 2
20
Quyển 3 Chương 3
21
Quyển 3 Chương 4
22
Quyển 3 Chương 5
23
Quyển 3 Chương 6
24
Quyển 3 Chương 7
25
Quyển 3 Chương 8
26
Quyển 3 Chương 9
27
Quyển 3 Chương 10: Vĩ Thanh
28
Quyển 3 Chương 11: Người Phục Vụ Ở Tiệm Bánh
29
Quyển 3 Chương 12: Không Giống Nhau
30
Quyển 3 Chương 13: Anh Họ
31
Quyển 4 Chương 1: Giao Tập
32
Quyển 4 Chương 2
33
Quyển 4 Chương 3
34
Quyển 4 Chương 4
35
Quyển 4 Chương 5
36
Quyển 4 Chương 6
37
Quyển 4 Chương 7
38
Quyển 4 Chương 8
39
Quyển 4 Chương 9
40
Quyển 4 Chương 10
41
Quyển 4 Chương 11
42
Quyển 4 Chương 12
43
Quyển 4 Chương 13
44
Quyển 4 Chương 14
45
Quyển 4 Chương 15
46
Quyển 4 Chương 16
47
Quyển 4 Chương 17
48
Quyển 4 Chương 18
49
Quyển 4 Chương 19
50
Quyển 4 Chương 20: Vĩ Thanh
51
Quyển 5 Chương 1-1: Khúc Kỳ Ốc
52
Quyển 5 Chương 1-2: Lời Nói Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
53
Quyển 5 Chương 1-3: Tự Mạc
54
Quyển 5 Chương 1-4
55
Quyển 5 Chương 2
56
Quyển 5 Chương 3
57
Quyển 5 Chương 4
58
Quyển 5 Chương 5
59
Quyển 5 Chương 6
60
Quyển 5 Chương 7
61
Quyển 5 Chương 8
62
Quyển 5 Chương 9
63
Quyển 5 Chương 10
64
Quyển 6 Chương 1-1: Sủng Vật Luyến Nhân - Khúc Dạo Đầu — A Lâm Kể Chuyện Xưa
65
Quyển 6 Chương 1-2
66
Quyển 6 Chương 2
67
Quyển 6 Chương 3
68
Quyển 6 Chương 4
69
Quyển 6 Chương 5
70
Quyển 6 Chương 6
71
Quyển 6 Chương 7
72
Quyển 6 Chương 8: Tiểu Phiên Ngoại
73
Quyển 7 Chương 1-1: Nam Đắc Hữu Tình Nhân - Khúc Dạo Đầu — A Lâm Kể Chuyện Xưa
74
Quyển 7 Chương 1-2
75
Quyển 7 Chương 2
76
Quyển 7 Chương 3
77
Quyển 7 Chương 4
78
Quyển 7 Chương 5
79
Quyển 7 Chương 6
80
Chọn khoảng: 1 - 80