Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lắng Nghe Trong Gió

Truyện có 73 chương.
1
Lời Tựa (1)
2
Lời Tựa (2)
3
Lời Tựa (3)
4
Lời Tựa (4)
5
Lời Tựa (5)
6
Lời Tựa (6)
7
Quyển 1 Chương 1: Bỉnh Mù
8
Quyển 1 Chương 2
9
Quyển 1 Chương 3
10
Quyển 1 Chương 4
11
Quyển 1 Chương 5
12
Quyển 1 Chương 6
13
Quyển 1 Chương 7
14
Quyển 1 Chương 8
15
Quyển 1 Chương 9
16
Quyển 1 Chương 10
17
Quyển 1 Chương 11
18
Quyển 1 Chương 12
19
Quyển 1 Chương 13
20
Quyển 1 Chương 14
21
Quyển 1 Chương 15
22
Quyển 1 Chương 16
23
Quyển 1 Chương 17
24
Quyển 1 Chương 18
25
Quyển 1 Chương 19
26
Quyển 1 Chương 20
27
Quyển 1 Chương 21
28
Quyển 2 Chương 1: Thiên Sứ Có Vấn Đề
29
Quyển 2 Chương 2
30
Quyển 2 Chương 3
31
Quyển 2 Chương 4
32
Quyển 2 Chương 5
33
Quyển 2 Chương 6
34
Quyển 2 Chương 7
35
Quyển 2 Chương 8
36
Quyển 2 Chương 9
37
Quyển 2 Chương 10
38
Quyển 2 Chương 11
39
Quyển 2 Chương 12
40
Quyển 2 Chương 13
41
Quyển 2 Chương 14
42
Quyển 2 Chương 15
43
Quyển 2 Chương 16
44
Quyển 2 Chương 17
45
Quyển 2 Chương 18
46
Quyển 2 Chương 19
47
Quyển 2 Chương 20
48
Quyển 2 Chương 21
49
Quyển 2 Chương 22
50
Quyển 2 Chương 23
51
Quyển 2 Chương 24
52
Quyển 2 Chương 25
53
Quyển 2 Chương 26
54
Quyển 2 Chương 27
55
Quyển 2 Chương 28
56
Quyển 2 Chương 29
57
Quyển 2 Chương 30
58
Quyển 2 Chương 31
59
Quyển 3 Chương 1: Hình Bóng Trần Nhị Hồ
60
Quyển 3 Chương 2: Vài Trang Nhật Kí
61
Quyển 3 Chương 3: Thư Của Tư Tư
62
Quyển 3 Chương 4: Hai Bức Thư
63
Quyển 4 Chương 1: Đi Trên Lưỡi Dao
64
Quyển 4 Chương 2
65
Quyển 4 Chương 3
66
Quyển 4 Chương 4
67
Quyển 4 Chương 5
68
Quyển 4 Chương 6
69
Quyển 4 Chương 7
70
Quyển 4 Chương 8
71
Quyển 4 Chương 9
72
Quyển 4 Chương 10
73
Quyển 4 Chương 11
Chọn khoảng: 1 - 73