Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Đấu Phá Thương Khung

greendragon

Truyện rất hay, câu từ dịch có trao chuốt.

2

huythoan


15

yurigana

Co con thể loại đấu phá thương khung ko chỉ em với

1