Nhân Vật Trong Truyện Đại Chúa Tể

Mục Trần

Nhân Vật Chính · Nam

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc,...