Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1701
Đệ Tử Nòng Cốt (3)
1702
Đệ Tử Nòng Cốt (4)
1703
Đệ Tử Nòng Cốt (5)
1704
Đệ Tử Nòng Cốt (6)
1705
Đệ Tử Nòng Cốt (7)
1706
Đệ Tử Nòng Cốt (8)
1707
Đệ Tử Nòng Cốt (9)
1708
Đệ Tử Nòng Cốt (10)
1709
Đệ Tử Nòng Cốt (11)
1710
Không Gian Mở Ra (1)
1711
Không Gian Mở Ra (2)
1712
Không Gian Mở Ra (3)
1713
Không Gian Mở Ra (4)
1714
Không Gian Mở Ra (5)
1715
Không Gian Mở Ra (6)
1716
Không Gian Mở Ra (7)
1717
Không Gian Mở Ra (8)
1718
Giết Chóc Không Gian (1)
1719
Giết Chóc Không Gian (2)
1720
Giết Chóc Không Gian (3)
1721
Giết Chóc Không Gian (4)
1722
Giết Chóc Không Gian (5)
1723
Giết Chóc Không Gian (6)
1724
Giết Chóc Không Gian (7)
1725
Giết Chóc Không Gian (8)
1726
Giết Chóc Không Gian (9)
1727
Giết Chóc Không Gian (10)
1728
Giết Chóc Không Gian (11)
1729
Giết Chóc Không Gian (12)
1730
Giết Chóc Không Gian (13)
1731
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (1)
1732
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (2)
1733
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (3)
1734
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (4)
1735
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (5)
1736
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (6)
1737
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (7)
1738
Cừu Nhân Gặp Mặt (thượng)
1739
Cừu Nhân Gặp Mặt (trung)
1740
Cừu Nhân Gặp Mặt (xuống)
1741
Nguy Cơ Tứ Phía (1)
1742
Nguy Cơ Tứ Phía (2)
1743
Thứ 1600 Hắn Nguy Cơ Tứ Phía (3)
1744
Nguy Cơ Tứ Phía (4)
1745
Nguy Cơ Tứ Phía (5)
1746
Nguy Cơ Tứ Phía (6)
1747
Nguy Cơ Tứ Phía (7)
1748
Nguy Cơ Tứ Phía (8)
1749
Nguy Cơ Tứ Phía (9)
1750
Nguy Cơ Tứ Phía (10)
1751
Nguy Cơ Tứ Phía (11)
1752
Nguy Cơ Tứ Phía (12)
1753
Nguy Cơ Tứ Phía (13)
1754
Nguy Cơ Tứ Phía (14)
1755
Nguy Cơ Tứ Phía (15)
1756
Nguy Cơ Tứ Phía (16)
1757
Rực Rỡ Hào Quang (1)
1758
Rực Rỡ Hào Quang (2)
1759
Rực Rỡ Hào Quang (3)
1760
Rực Rỡ Hào Quang (4)
1761
Rực Rỡ Hào Quang (5)
1762
Rực Rỡ Hào Quang (6)
1763
Rực Rỡ Hào Quang (7)
1764
Rực Rỡ Hào Quang (8)
1765
Rực Rỡ Hào Quang (9)
1766
Rực Rỡ Hào Quang (10)
1767
Rực Rỡ Hào Quang (11)
1768
Rực Rỡ Hào Quang (12)
1769
Nguy Cơ Sinh Tử (1)
1770
Nguy Cơ Sinh Tử (2)
1771
Nguy Cơ Sinh Tử (3)
1772
Nguy Cơ Sinh Tử (4)
1773
Nguy Cơ Sinh Tử (5)
1774
Nguy Cơ Sinh Tử (6)
1775
Nguy Cơ Sinh Tử (7)
1776
Nguy Cơ Sinh Tử (8)
1777
Nguy Cơ Sinh Tử (9)
1778
Nguy Cơ Sinh Tử (10)
1779
Nguy Cơ Sinh Tử (11)
1780
Nguy Cơ Sinh Tử (12)
1781
Nguy Cơ Sinh Tử (13)
1782
Nguy Cơ Sinh Tử (14)
1783
Nguy Cơ Sinh Tử (15)
1784
Nguy Cơ Sinh Tử (16)
1785
Nguy Cơ Sinh Tử (17)
1786
Nguy Cơ Sinh Tử (18)
1787
Nguy Cơ Sinh Tử (19)
1788
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (1)
1789
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (2)
1790
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (3)
1791
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (4)
1792
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (5)
1793
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (6)
1794
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (7)
1795
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (8)
1796
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (9)
1797
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (10)
1798
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (11)
1799
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (12)
1800
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (13)