Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1601
Tiên Giới Đại Môn (trung)
1602
Tiên Giới Đại Môn (xuống)
1603
Mà Thần Đại Năng (thượng)
1604
Mà Thần Đại Năng (trung)
1605
Mà Thần Đại Năng (xuống)
1606
Không Gian Chi Luận (thượng)
1607
Không Gian Chi Luận (trung)
1608
Thiên Đế Thức Tỉnh (2)
1609
Thiên Đế Thức Tỉnh (3)
1610
Thiên Đế Thức Tỉnh (4)
1611
Thiên Đế Thức Tỉnh (5)
1612
Thiên Đế Thức Tỉnh (6)
1613
Thiên Đế Thức Tỉnh (7)
1614
Thiên Đế Thức Tỉnh (9)
1615
Thiên Đế Thức Tỉnh (10)
1616
Thiên Đế Thức Tỉnh (11)
1617
Thiên Đế Thức Tỉnh (12)
1618
Số Mệnh Cuộc Chiến (1)
1619
Số Mệnh Cuộc Chiến (2)
1620
Số Mệnh Cuộc Chiến (3)
1621
Số Mệnh Cuộc Chiến (4)
1622
Số Mệnh Cuộc Chiến (5)
1623
Số Mệnh Cuộc Chiến (6)
1624
Thứ 1600 Ngô Số Mệnh Cuộc Chiến (7)
1625
Số Mệnh Cuộc Chiến (8)
1626
Số Mệnh Cuộc Chiến (9)
1627
Số Mệnh Cuộc Chiến (10)
1628
Số Mệnh Cuộc Chiến (11)
1629
Số Mệnh Cuộc Chiến (12)
1630
Bụi Bậm Lắng Xuống (1)
1631
Bụi Bậm Lắng Xuống (2)
1632
Bụi Bậm Lắng Xuống (3)
1633
Bụi Bậm Lắng Xuống (4)
1634
Bụi Bậm Lắng Xuống (5)
1635
Bụi Bậm Lắng Xuống (6)
1636
Bụi Bậm Lắng Xuống (7)
1637
Bụi Bậm Lắng Xuống (8)
1638
Bụi Bậm Lắng Xuống (9)
1639
Bụi Bậm Lắng Xuống (10)
1640
Bụi Bậm Lắng Xuống (11)
1641
Phi Thăng Tiên Giới (1)
1642
Phi Thăng Tiên Giới (2)
1643
Phi Thăng Tiên Giới (3)
1644
Phi Thăng Tiên Giới (4)
1645
Phi Thăng Tiên Giới (5)
1646
Phi Thăng Tiên Giới (6)
1647
Phi Thăng Tiên Giới (7)
1648
Phi Thăng Tiên Giới (8)
1649
Phi Thăng Tiên Giới (9)
1650
Phi Thăng Tiên Giới (10)
1651
Phi Thăng Tiên Giới (11)
1652
Phi Thăng Tiên Giới (12)
1653
Phi Thăng Tiên Giới (13)
1654
Phi Thăng Tiên Giới (14)
1655
Phi Thăng Tiên Giới (15)
1656
Phi Thăng Tiên Giới (16)
1657
Phi Thăng Tiên Giới (17)
1658
Phi Thăng Tiên Giới (18)
1659
Phi Thăng Tiên Giới (19)
1660
Phi Thăng Tiên Giới (20)
1661
Hay Áo Tiên Tử (thượng)
1662
Hay Áo Tiên Tử (trung)
1663
Hay Áo Tiên Tử (xuống)
1664
Bỏ Mạng Trốn Chết (thượng)
1665
Bỏ Mạng Trốn Chết (trung)
1666
Bỏ Mạng Trốn Chết (xuống)
1667
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (1)
1668
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (2)
1669
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (3)
1670
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (4)
1671
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (5)
1672
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (6)
1673
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (7)
1674
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (8)
1675
Cùng Mỹ Chạy Thoát Thân (9)
1676
Đệ Thập Nhất Người (1)
1677
Đệ Thập Nhất Người (2)
1678
Đệ Thập Nhất Người (3)
1679
Đệ Thập Nhất Người (4)
1680
Đệ Thập Nhất Người (5)
1681
Đệ Thập Nhất Người (6)
1682
Đệ Thập Nhất Người (7)
1683
Đệ Thập Nhất Người (8)
1684
Đệ Thập Nhất Người (9)
1685
Đệ Thập Nhất Người (10)
1686
Đại Hội Phong Vân (1)
1687
Đại Hội Phong Vân (2)
1688
Đại Hội Phong Vân (3)
1689
Đại Hội Phong Vân (4)
1690
Đại Hội Phong Vân (5)
1691
Đại Hội Phong Vân (6)
1692
Đại Hội Phong Vân (7)
1693
Đại Hội Phong Vân (8)
1694
Đại Hội Phong Vân (9)
1695
Truyền Thụ Tiên Pháp (thượng)
1696
Truyền Thụ Tiên Pháp (trung)
1697
Truyền Thụ Tiên Pháp (xuống)
1698
Tông Môn Đại Bỉ
1699
Đệ Tử Nòng Cốt (1)
1700
Đệ Tử Nòng Cốt (2)