Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

6

Bình

161

Vấn Đề

Thêm

Danh sách những vấn đề được thành viên báo cáo của truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch).

Không có vấn đề nào với truyện này.