Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện 50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Truyện có 101 chương.
1
Quyển 1 Chương 1
2
Quyển 1 Chương 2
3
Quyển 1 Chương 3
4
Quyển 1 Chương 4
5
Quyển 1 Chương 5
6
Quyển 1 Chương 6
7
Quyển 1 Chương 7
8
Quyển 1 Chương 8
9
Quyển 1 Chương 9
10
Quyển 1 Chương 10
11
Quyển 1 Chương 11
12
Quyển 1 Chương 12
13
Quyển 1 Chương 13
14
Quyển 1 Chương 14
15
Quyển 1 Chương 15
16
Quyển 1 Chương 16
17
Quyển 1 Chương 17
18
Quyển 1 Chương 18
19
Quyển 1 Chương 19
20
Quyển 1 Chương 20
21
Quyển 1 Chương 21
22
Quyển 1 Chương 22
23
Quyển 1 Chương 23
24
Quyển 1 Chương 24
25
Quyển 1 Chương 25
26
Quyển 1 Chương 26
27
Quyển 2 Chương 1
28
Quyển 2 Chương 2
29
Quyển 2 Chương 3
30
Quyển 2 Chương 4
31
Quyển 2 Chương 5
32
Quyển 2 Chương 6
33
Quyển 2 Chương 7
34
Quyển 2 Chương 8
35
Quyển 2 Chương 9
36
Quyển 2 Chương 10
37
Quyển 2 Chương 11
38
Quyển 2 Chương 12
39
Quyển 2 Chương 13
40
Quyển 2 Chương 14
41
Quyển 2 Chương 15
42
Quyển 2 Chương 16
43
Quyển 2 Chương 17
44
Quyển 2 Chương 18
45
Quyển 2 Chương 19
46
Quyển 2 Chương 20
47
Quyển 2 Chương 21
48
Quyển 2 Chương 22
49
Quyển 3 Chương 1
50
Quyển 3 Chương 2
51
Quyển 3 Chương 3
52
Quyển 3 Chương 4
53
Quyển 3 Chương 5
54
Quyển 3 Chương 6
55
Quyển 3 Chương 7
56
Quyển 3 Chương 8
57
Quyển 3 Chương 9
58
Quyển 3 Chương 10
59
Quyển 3 Chương 11
60
Quyển 3 Chương 12
61
Quyển 3 Chương 13
62
Quyển 3 Chương 14
63
Quyển 3 Chương 15
64
Quyển 3 Chương 16
65
Quyển 3 Chương 17
66
Quyển 3 Chương 18
67
Quyển 3 Chương 19
68
Quyển 3 Chương 20
69
Quyển 3 Chương 21
70
Quyển 3 Chương 22
71
Quyển 3 Chương 23
72
Quyển 3 Chương 24
73
Quyển 3 Chương 25
74
Quyển 3 Chương 26: Phần Kết
75
Quyển 3 Chương 27: Những Ẩn Ức Của Christian
76
Quyển 3 Chương 28: Gặp Gỡ Ông Grey
77
Quyển 4 Chương 1
78
Quyển 4 Chương 2
79
Quyển 4 Chương 3
80
Quyển 4 Chương 4
81
Quyển 4 Chương 5
82
Quyển 4 Chương 6
83
Quyển 4 Chương 7
84
Quyển 4 Chương 8
85
Quyển 4 Chương 9
86
Quyển 4 Chương 10
87
Quyển 4 Chương 11
88
Quyển 4 Chương 12
89
Quyển 4 Chương 13
90
Quyển 4 Chương 14
91
Quyển 4 Chương 15
92
Quyển 4 Chương 16
93
Quyển 4 Chương 17
94
Quyển 4 Chương 18
95
Quyển 4 Chương 19
96
Quyển 4 Chương 20
97
Quyển 4 Chương 21
98
Quyển 4 Chương 22
99
Quyển 4 Chương 23
100
Quyển 4 Chương 24
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 101