Danh sách những vấn đề được thành viên báo cáo của truyện 1/2 Ngự Miêu.

Không có vấn đề nào với truyện này.