Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Kiếm Tông

Tên Môn Phái: Vạn Kiếm Tông
Ngày Thành Lập: 25/02/2019
Chưởng Môn: trunghieule2403 (Phàm Nhân)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 5
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu: