Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vận Khí Tông

LụcTầnDương gửi bài
LụcTầnDương
LụcTầnDương
Trúc Cơ Sơ Kỳ (47%)
Tông Chủ Vận Khí Tông

Tông Môn Đại Thông Báo: :alo

Các chính sách trước đó của tông sẽ hoàn toàn hủy bỏ.

Hiện tại tông chỉ nhận dịch giả, không nhận tác giả!

Chính sách chính sẽ được cập nhật lại sau!

Tên dịch giả nào muốn vào tông mà chưa có truyện dịch phụ trách thì liên hệ với ta, ta sẽ gửi ngươi một chương dịch thử, nếu đạt yêu cầu sẽ cho vào tông, còn tên nào đã có truyện dịch phụ trách thì ta sẽ xem chất lượng thế nào rồi quyết định!

Ký tên: Tông Chủ Lục Tần Dương Khí Phách Vô Địch

...

Tag: @MạcVôDanh @athonywu @Shurtugal