Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

🎡🏰Thiên Đình 🏰🎡

Tên Môn Phái: 🎡🏰Thiên Đình 🏰🎡
Ngày Thành Lập: 24/05/2018
Chưởng Môn: lac_lac_209 (Luyện Khí Tầng Sáu)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 1
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu: