Những Đề Cử Bởi tigerfire98

Đề Cử Mới Nhất Của tigerfire98
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
80
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
75