Những Truyện Phụ Trách Bởi thienthieu

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi thienthieu
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
Đấu La Đại Lục 2
Hoàn Thành
Bắt Được Phu Quân Háo Sắc
Vạn Long Thần Tôn
Đấu La Đại Lục
Hoàn Thành
Long Vương Truyền Thuyết
Hoàn Thành
Đạo Thiên Tiên Đồ
Chưa Hoàn
Luyện Tận Càn Khôn
Chưa Hoàn
Vô Thượng Thần Đế
Chưa Hoàn
Cực Phẩm Nữ Thôn Trưởng Của Ta
Hoàn Thành
Cực Bá Chi Công Tượng Đại Sư
Chưa Hoàn
Cửu Chân Cửu Dương
Chưa Hoàn
Cửu Hồn Long Đế(Dịch)
Chưa Hoàn
Dã Man Vương Tọa
Chưa Hoàn