Những Truyện Đã Đọc Của koza97

koza97 đã đọc 3 truyện.
Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
Kho Sách Của Trời (Dịch)
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)