Nhật Ký Hoạt Động Của kiensure

Nhật Ký Hoạt Động Của kiensure
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới
đề cử mới truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)