Nhật Ký Hoạt Động Của khanhat0507

Nhật Ký Hoạt Động Của khanhat0507
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh (Dịch)
+5
bình truyện Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)
+5
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
+5
đề cử mới truyện Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của tranphong trong Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)
ủng hộ 3000 TLT trong Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)
bình truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+5
bình truyện Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Thái Cổ Kiếm Đế Quyết
+5
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
đồng ý với đề cử của tkakun trong Tối Cường Cuồng Bạo Hệ Thống ( Dịch )
bình truyện Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng (Bản Dịch)
+5
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
đẩy 37 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
bình truyện Huy Chương Quý Tộc (Dịch)
+5
bình truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
+5
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Cực Phẩm Yêu Nghiệt (Bản Dịch)
+5
bình truyện Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ( Dịch )
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)
+5
bình truyện Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ( Dịch )
+5
bình truyện Khoa Kỹ Luyện Khí Sư (Dịch )
+5
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
đề cử mới truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+10
bình truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)
bình truyện Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5