Những Đề Cử Bởi kaicleverly

Đề Cử Mới Nhất Của kaicleverly
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
90
Siêu Phẩm Vu Sư
96
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)
85
Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
100
Kho Sách Của Trời (Dịch)
99
Tây Du Đại Giải Trí
90
Vương Bài (Dịch)
90