Nhật Ký Hoạt Động Của huynhminhchu1999

Nhật Ký Hoạt Động Của huynhminhchu1999
bình truyện Tông Chủ Người Đâu (Dịch)
+5
ủng hộ 500 TLT trong Tông Chủ Người Đâu (Dịch)
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
bình truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
+5