huuphuc.kingminh

Nhật Ký Tấn Cấp Của huuphuc.kingminh

Luyện Khí Tầng Bốn
Luyện Khí Tầng Ba
Luyện Khí Tầng Hai
Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân