Những Đề Cử Bởi etyrety

Đề Cử Mới Nhất Của etyrety
Ta Là Chí Tôn (Dịch)
100
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống (Dịch)
100
Kế Hoạch Tóm Gọn Lão Sư Tạc Mao
100
Vô Hạn Xuyên Việt Hậu Cung
60
12 Nữ Thần
95
Đại Địa Chủ Lưu Manh
85
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
100