Những Truyện Phụ Trách Bởi darkmage

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi darkmage
Overlord
Chưa Hoàn
Cực Võ
Chưa Hoàn
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Chưa Hoàn
Tiên Hồng Lộ
Hoàn Thành
Chí Tôn Yêu Hoàng
Hoàn Thành
Yêu Đạo Chí Tôn
Hoàn Thành
Chí Tôn Tiễn Thần
Hoàn Thành
Thiên Hàng Lãnh Chúa
Hoàn Thành
Độc Bộ
Hoàn Thành
Tuyệt Thế Hảo Yêu
Hoàn Thành
Thánh Vương
Hoàn Thành
Đặc Thù Không Gian
Hoàn Thành