Những Truyện Đã Đọc Của ctthanhtam

ctthanhtam đã đọc 2 truyện.
Vô Hạn Chi Vô Địch Phản Phái
Yêu Thần Ký