Nhật Ký Hoạt Động Của crimisis

Nhật Ký Hoạt Động Của crimisis
bình truyện Thâu Hương Cao Thủ
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
xóa bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
bình truyện Trọng Sinh Đến Ma Giới
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
+5
bình truyện Đế Bá
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
+5
bình truyện Hành Tinh Đen
+5
bình truyện Ăn Hành Tại Dị Giới
+5
đề cử mới truyện Vô Ý Nhất Đao
+10
bình truyện Lỗi Hệ Thống
+5
bình truyện Truyền Kì Đông Vân
+5
bình truyện Truyền Kì Đông Vân
+5
bình truyện Phong Lưu Tiểu Tử
+5
bình truyện Địa Cầu Biến Đổi
+5
bình truyện Thiên địa VR ( game online)
+5
bình truyện Dĩ Dục Chứng Đạo
+5
bình truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
+5
bình truyện Liên Minh Huyền Thoại-John
+5
bình truyện Conan tán gái lục (Bản dịch)
+5
bình truyện Đế Bá
+5
bình truyện Lạc Thần
+5
bình truyện Đế Bá
+5
bình truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ
+5
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
đề cử mới truyện Cương Thi Thiếu Gia
+10
bình truyện Thiên Tài Đọa Lạc
+5
đề cử mới truyện Tuyệt Mệnh Dụ Hoặc
+10
bình truyện Dâm đế phục thù
+5
đề cử mới truyện Đô Thị Siêu Cấp Cường Thiếu
+10
bình truyện Đô Thị Siêu Cấp Cường Thiếu
+5
bình truyện Hệ Thống Nô Lệ
+5