Nhật Ký Hoạt Động Của bachpro

Nhật Ký Hoạt Động Của bachpro
đề cử mới truyện Thần Đạo Đan Tôn (Dịch)
+10
đề cử mới truyện Ta Là Chí Tôn (CV)
+10
đề cử mới truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của Đặng_Hữu_Hùng trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
đồng ý với đề cử của TúcMệnh trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
chỉnh sửa hồ sơ