Bài Viết Diễn Đàn Bởi Vô_Thường

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Vô_Thường
Đời vắng lặng
Hơi...ta rảnh mới sưu tầm về đây
Đêm vắng cảm thấy cô đơn nên làm thơ
Vào làm thơ theo chủ đề cô đơn giống ta đê😅😅
Ta thấy nên khắc phục
Chán ko viêc j lm