Nhật Ký Hoạt Động Của Truongdk333

Nhật Ký Hoạt Động Của Truongdk333
đẩy 10 KP trong Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
đẩy 10 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đẩy 10 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
đẩy 10 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
đề cử mới truyện Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
+10
đẩy 5 KP trong Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
đẩy 20 KP trong Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
đẩy 5 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
đề cử mới truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
+10