avatar

TráiTimMùaThu

Thi Nhân Tụ Quán

Nắng · 25 · Nữ Tu · Ánh trăng rất sáng 🌙, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. . . Em thích anh ❤ , thích cũng vô ích 😞, vô ích cũng vẫn thích 😊

35452264Trúc Cơ Sơ Kỳ
Đã có 20% kinh nghiệm tiến cấp Trúc Cơ Trung Kỳ
Linh Thạch: 1
Linh Thạch Thưởng: 10
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời