Những Truyện Đã Đọc Của TkleeNguyen

TkleeNguyen đã đọc 12 truyện.
Xuyên Không... Lệch Giới Tính
Hỗn Thiên Giới
Hành Giả Ký
Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
Hi Du Hoa Tùng
Nam Việt Đế Vương
Dị Năng Giới Hệ Thống(Remake)
Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng
Tạo Hóa Thần Đế
Chân Lộ
12 Nữ Thần
Hệ Thống Bug Toàn Game