avatar

Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Kiếm Trong Tay Ta Phá Tan Thiên Đạo · Quy Tắc Nào Trói Buộc Được Tâm Ta. Độ Uy Phong Ta Không Thua Ai Cả. Độ Chung Tình Ta Đứng Nhất YY. Thế Nhân Cười Và Khinh Ta Tự Sướng. Ta Mặc Người,Ta Sống Đúng Bản Thân

98643121Nguyên Anh Hậu Kỳ
Đã có 50% kinh nghiệm tiến cấp Hóa Thần Sơ Kỳ (độ kiếp kỳ)
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời