Thanh-yên

Nhật Ký Tấn Cấp Của Thanh-yên

Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân