Những Đề Cử Bởi Tống_Tử_Ngôn

Đề Cử Mới Nhất Của Tống_Tử_Ngôn
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
90
Ta Là Chí Tôn (Dịch)
90
Đỉnh Phong Chí Tôn
89