avatar

SiêuCôĐơn

Nghìn năm vẫn nhớ · 23 · Nam Tu · Tình nào tình chẳng vương sầu. Sao ta cứ mãi âu sầu khóc than. Có hợp thì sẽ có tan. Cuộc đời nhân quả đã an định rồi.

34651904Kết Đan Sơ Kỳ
Đã có 43% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Trung Kỳ
Linh Thạch: 7
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời