Những Đề Cử Bởi PhuxXinhTrai

Đề Cử Mới Nhất Của PhuxXinhTrai
Chí Tôn Đặc Công
88
Nhóm Tán Phét Tu Chân
90
Cực Phẩm Vu Sư
90
Sủng Vật Thiên Vương (Dịch)
99