Những Truyện Đã Đọc Của PhiBộc

PhiBộc đã đọc 6 truyện.
Thiên Mệnh Khả Biến
Hệ Thống Tạo Thần Tại Đấu La
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
Cuồng Huyết Thiên Ma
SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du