Nhật Ký Hoạt Động Của Paraday

Nhật Ký Hoạt Động Của Paraday
bình truyện Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
+5
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới
ủng hộ 1000 TLT trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 40 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 30 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
ủng hộ 1000 TLT trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
đẩy 30 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
tải ảnh đại diện mới
đẩy 30 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
đẩy 20 KP trong Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
đẩy 10 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
đẩy 10 KP trong Tiên Võ Đế Tôn (Dịch)
đề cử mới truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng
+10
ủng hộ 2000 TLT trong Nguyên Tôn (Dịch)
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
ủng hộ 1200 TLT trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
đẩy 15 KP trong Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
ủng hộ 2000 TLT trong Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
ủng hộ 2000 TLT trong Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
ủng hộ 1200 TLT trong Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
ủng hộ 2000 TLT trong Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
bình truyện Phong Lưu Thánh Vương
+5
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
ủng hộ 500 TLT trong Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP