Nhật Ký Hoạt Động Của Nhanvuvan

Nhật Ký Hoạt Động Của Nhanvuvan
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
đề cử mới truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+10
bình truyện Nghịch Thế Vũ Thần
+5
ủng hộ 10 TLT trong Nghịch Thế Vũ Thần
gửi cảm xúc Haha trong truyện Nghịch Thế Vũ Thần
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
xóa bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
xóa bình truyện 12 Nữ Thần
xóa bình truyện 12 Nữ Thần
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
viết bài diễn đàn Mọi người cho em hỏi!!
+15
bình truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Haha trong truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
bình truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
+5
đề cử mới truyện 12 Nữ Thần
+10
ủng hộ 10 TLT trong Cuồng Huyết Thiên Ma
ủng hộ 10 TLT trong Nam Việt Đế Vương
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đại Thám Tử Kogoro Mori
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện 12 Nữ Thần
chỉnh sửa hồ sơ