Những Đề Cử Bởi NhấtLộSátCẩu

Đề Cử Mới Nhất Của NhấtLộSátCẩu
Thiên Hạ Đệ Cửu
100
Hệ Thống Xin Xếp Hàng
100
Thương Khung Bảng
100
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
90
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
90
Vô Địch Hắc Thương (Dịch)
90