Những Truyện Sáng Tác Bởi NhócĐángYêu

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của NhócĐángYêu

Huyết Viêm Đế Tôn

NhócĐángYêu Sáng tác

  Yêu là ta, Ma là ta...   Vương là ta, Thần cũng là ta...   Chư thiên vạn giới, Bá chủ chí...

Chương 153 -