Nhật Ký Hoạt Động Của Luongo

Nhật Ký Hoạt Động Của Luongo
bình truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
+5
bình truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
+5
bình truyện Huyền Thiên
+5
bình truyện Chí Tôn Độc Vương
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Tây Uyển Mị Ảnh
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 2 LT
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đề cử mới truyện Dương Thần
+10
bình truyện Cẩm Y Vệ
+5
bình truyện Dương Thần
+5
bình truyện Cấm Kỵ
+5
đề cử mới truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
+10
bình truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
+5
bình truyện Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
+5
đề cử mới truyện Vô Tận Kiếm Trang
+10
bình truyện Vô Tận Kiếm Trang
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng
trả lời diễn đàn Đưa nhầm sói lên giường
+10