Những Đề Cử Bởi Luongo

Đề Cử Mới Nhất Của Luongo
Dương Thần
90
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
80
Vô Tận Kiếm Trang
80
Huyền Thiên Hồn Tôn
70
Phong Lưu Pháp Sư
70
Thần Văn Đạo
70
Bá Khí Già Thiên
70
Đấu La Đại Lục
84
Thiên Tài Hoàn Khố
69
Thế Giới Tu Chân
88
Ma Long
68
Ngự Linh Sư Thiên tài
69
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
81
Hầu Gia, Đợi Đã
55
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
65
Linh Vũ Thiên Hạ
74
Tử Thư Tây Hạ
80