Những Truyện Đã Đọc Của Logorizon

Logorizon đã đọc 11 truyện.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
Đấu Phá Thương Khung
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)
Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
Thần Y Thánh Thủ
Thần Ma Thiên Tôn
Thần Ma Hệ Thống
Thần Ấn Vương Tọa
Nhẫn Giả Hệ Thống
Vũ Động Càn Khôn