Những Bình Luận Bởi Logorizon

Bình Luận Mới Nhất Của Logorizon
Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
Địa Ngục Nhân Gian (Dịch)
Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
Nguyên Huyết Thần Tọa (Bản Dịch)
Nguyên Huyết Thần Tọa (Bản Dịch)
Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
Võ Đạo Tông Sư (Bản Dịch)
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục (biên dịch)
Long Đế Truyền Kỳ
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
Đại Sư Cứu Mạng
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)
Trò Chơi Luân Hồi
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)