Những Truyện Đã Đọc Của LãoTổ

LãoTổ đã đọc 2 truyện.
Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)
Cực Phẩm Tiến Hoá Hệ Thống