Nhật Ký Hoạt Động Của Kippei

Nhật Ký Hoạt Động Của Kippei
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
đẩy 29 KP trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
đẩy 15 KP trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
đẩy 5 KP trong Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch)
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
đẩy 78 KP trong Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
bình truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
+5
bình truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 600XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 1200XP
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Chịch Thiên
+5
bình truyện Chịch Thiên
+5
bình truyện Chịch Thiên
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
đẩy 20 KP trong Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5